หัวข้อร้องเรียน
Subject
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
Concerned Company
วันที่เกิดหรือเห็นการกระทำผิด
Date of incident (or date misconduct was discovered)
 
สถานที่เกิดเหตุ
Where incident occurred
*ลักษณะหรือประเภทของการกระทำผิดหรือทุจริต ที่เกิดขึ้น (ความผิดปกติของบัญชี การปลอมแปลงข้อมูลบริษัท การยักยอก ฯลฯ)
*Nature/Type of misconduct or fraud (accounting/audit irregularities,falsification of company recoreds,theft of cash or goods,etc.):
แหล่งข้อมูลที่ช่วยให้ขยายผลนำไปสู่การสอบสวน รวมถึง ชื่อของบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น พนักงาน ลูกค้า
Source of information leading to investigation, including name of person, if appropriate(e.g. employee or customer, complaint, anonymous source,
discovery of theft, financial analytics)
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่งของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ที่ท่านเชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ และเหตุที่ทำให้ท่านเชื่อ
Name and job title of person or person believed to be involved in incident and the basis for such belief
มูลค่าของเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง/ประมาณการความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
Where money or other valuable assets are involved, estimate the suspected loss
จัดทำโดย
Prepared by (Optional)

 
ให้ติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม (โทรศัพท์/อีเมลล์)
Get back for more information (Tel/Email)(Optional)
โปรดแนบเอกสารเพิ่มเติม(ถ้ามี)
Attach additional sheets necessary
        
Only file type png,jpg,gif,bmp,pdf,doc,docx,xls,xlsx,ppt,pptx
and size less than 1 MB.
Captcha
Change Image
กรุณาพิมพ์อักษรตามรูป
Input character from a picture
  
นอกจากร้องเรียนผ่าน Ethical Hotline แล้วท่านสามารถส่ง E-mail ร้องเรียนมาที่
In addition to report through Ethical Hotline, you can choose to contact through whichever of the following E-mail :
1. หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
(Head of Internal Audit) E-mail: headofia@thaicom.net
2. หัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรบุคคล
(Head of Human Resources) E-mail: headofhr@thaicom.net
3. ประธานกรรมการตรวจสอบ
(Chairman of the Audit Committee) E-mail: headofac@thaicom.net

©Copyright 2013, THAICOM Public Company Limited. All rights reserved.